Zmena chápania základných pojmov

 
Jedným z najväčších problémov rodovej teórie je, že používa bežné termíny s úplne novým obsahom, bez toho, aby na to upozornila. Ide predovšetkým o termíny rod (gender), rovnosť príležitostí, homosexualita a ľudské právo.