Stratégia rodovej rovnosti alebo Dokument proti zdravému rozumu

Ešte sme sa nestačili spamätať zo Stratégie ľudských práv a už tu máme novú, na drobné rozmenenú, Celoštátnu stratégiu rodovej rovnosti a s ňou Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019. Prišli ako blesk z jasného neba, 2. októbra 2014, do Výboru pre rodovú rovnosť a hneď v ten deň boli obidva dokumenty posunuté do medzirezortného pripomienkového konania. Bleskurýchlo sa nedialo takmer žiadne rozporové konanie s verejnosťou, aj keď bol získaný dostatočný počet podpisov na hromadnú pripomienku, a už boli dokumenty predložené do Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 22.10.2014. 

Tu podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť oznámila, že diskusia vo Výbore ukázala nevyhnutnosť a podporu tohto dokumentu. A tak si dovolím na tomto mieste podať pravdivú informáciu o Stratégii a nadväzujúcom Akčnom pláne rodovej rovnosti, ako boli prediskutované vo Výbore pre rodovú rovnosť dňa 2. októbra. V diskusii k tomuto bodu vystúpili dve členky - Mária Raučinová a Renáta Ocilková. (V podstate to nebolo prvýkrát, kedy okrem týchto dvoch dám a snáď ešte dvoch veľkých feministických bojovníčok, neprehovoril nikto.)

Ale vráťme sa k Výboru pre rodovú rovnosť zo dňa 2.10.2014: Obidve sme poukázali na riziká a nedostatky Stratégie rodovej rovnosti a Akčného plánu rodovej rovnosti. Obidvom nám bolo umožnené zaslať pripomienky písomne, nikto (z členiek) nás nechcel počúvať. A tak som sa zamýšľala nad tým, prečo tam niektoré ženy (a muži) chodia. Nevyjadria počas celých zasadnutí ani jednu vlastnú myšlienku, ešte ani tie gramatické a faktické chyby v dokumentoch im nevadia. A tak sa teda pýtam: nevedia si tieto ženy (a muži) vytvoriť vlastný názor alebo si ho vytvoriť nemôžu? Je to možné, že dámy prídu na Výbor a netušia, o čom rokujeme?

A aby ste si utvorili vlastný a rýchly názor na predložené dokumenty, dovolím si odcitovať zopár hodnotení zo Stratégie rodovej rovnosti a úloh z Akčného plánu rodovej rovnosti:

  • prítomnosť detí mladších ako 6 rokov v rodine významne znižuje mieru zamestnanosti žien, kým zamestnanosť mužov skôr zvyšuje
  • v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv primerane stanoviť pravidlá pre uplatňovanie výhrady svedomia zdravotníckymi pracovníkmi
  • zabezpečiť dostupnosť informácií a sexuálnej výchovy pre mládež
  • podporovať a motivovať VŠ pri akreditovaní študijných odborov a študijných programov zameraných na problematiku rodovej rovnosti
  • propagovať odstraňovanie vertikálnej segregácie vo vzdelávaní, najmä prírodné a technické študijné odbory ako relevantné oblasti pre ženy
  • vypracovať exaktnejšiu metodológiu analýzy rodových dopadov, resp. vplyvu na rodovú rovnosť ako súčasť doložky vplyvov legislatívy.

 

Stratégia vytvára dojem, že všetko, čo je originálne ženské, je zlé. A že raj na zemi bude, keď bude žena ako muž: pracovať v technických a výsostne mužských odvetviach, nie v tých, ku ktorým prirodzene inklinuje; keď nebude rodiť (aby jej dieťa do 6 rokov neprekážalo v zamestnanosti), keď bude riadiť, zarábať ako muž (pričom väčšia disproporcia vo finančnom ohodnotení je medzi ženou, ktorá nemá deti a ženou matkou - ako medzi mužom a ženou) – ale nie preto, aby bola zvýraznená jej hodnota a cena práce a aby sa spravodlivým príjmom posilnila rodina, ale preto, aby mala kontrolu nad svojím životom; keď sa bude antikoncepcia platiť z verejných financií a interrupciu budú vykonávať všetci lekári alebo aspoň odporučia kolegu, ktorý ju vykoná. A keď sa posilní sexuálna výchova a do zákonov sa zavedie nová doložka vplyvov - a síce vplyv na rodovú rovnosť. Síce sa v dokumentoch vyskytuje zmienka o neplatenej práci ženy, ale so žiadnym konkrétnym opatrením, ako túto prácu premeniť na ekonomický prínos a odmeniť ju.

Všetky tieto absurdity či nedokonalosti prešli v stredu 22.10. na Rade vlády jednohlasne. Bez ohľadu na odpor niektorých MVO  či Konferencie biskupov Slovenska.

A tak som znechutená odchádzala z rokovania Rady vlády. Bežiac na vzdialené parkovisko spomenula som si na časy, keď som mohla parkovať v areáli Úradu vlády SR a do budovy som vstupovala na služobný preukaz. V čase, keď som tam pracovala. Dnes som tam bola ako nežiaduci občiansky element.

Je mi cťou byť pre túto politiku nežiaducou...

ocilkova.blog.sme.sk/c/367412/strategia-rodovej-rovnosti-alebo-dokument-proti-zdravemu-rozumu.html