Zavedenie nových pojmov

Rodová teória začala používať nové termíny a skratky, ktorých význam je buď nejasný alebo veľmi málo známy v širokej verejnosti. Ide hlavne o skratku LGBTIQ a slovné spojenie rodová rovnosť.