Rodová rovnosť

Hoci sa často operuje s pojmom rodová rovnosť ako so synonymom rovnoprávnosti muža a ženy, nesie toto slovné spojenie úplne nový obsah. Rodová rovnosť podľa rodovej teórie predstavuje hlavne možnosť vybrať si svoj rod v zmysle prijatia spoločenskej roly (či sa budem spávať ako muž alebo ako žena) bez ohľadu na vlastné biologické pohlavie.
 
Podľa rodovej teórie sa rodová rovnosť dosiahne až vtedy, keď si bude môcť každá osoba, ktorá sa narodila so ženskými pohlavnými orgánmi slobodne vybrať, že sa bude správať v spoločnosti ako muž a rovnako, keď si bude môcť každá osoba, ktorá sa narodila s mužskými pohlavnými orgánmi slobodne vybrať, že sa bude správať v spoločnosti ako žena.
 
Rodová teória zároveň predpokladá aj možnosť viacnásobnej zmeny sexuálneho cítenia a sexuálnej orientácie počas života jedného človeka, a táto možnosť by mala byť garantovaná aj zákonmi.