Pozitíva rodovej teórie

Rodová teória vznikla v prostredí potrebného zápasu o rovnoprávnosť mužov a žien. Poukazuje na mnohé jestvujúce nerovnosti medzi pohlaviami v rôznych oblastiach rodinného, politického a spoločenského života. Stala sa súčasťou myšlienkového základu pre boj o rodovú rovnosť.
Vo svojich záveroch však rodová teória prináša extrémistické riešenia, ktoré sú nezlučiteľné so všeobecne prijímaným  hodnotových systémom západnej kultúry a stáva sa tak nebezpečným experimentom na spoločnosti a predovšetkým na mladej generácii.
Viac o extrémnych pozíciách rodovej teórie pozri TU